آزمایشگاه مواد قندی

این دسته غالبا دارای مونو، دی، تری و… ساکاریرها مثل ساکارز، فروکتوز، گلوکز و… هستند به همین علت …