صفحه اصلی/دپارتمان ها/آزمایشگاه دستگاه های پیشرفته

دستگاه HPLC

آزمایشگاه HPLC

HPLC یا کروماتوگرافی مایع که نشان اختصاری High-Performance Liquid Chromatography می باشد در واقع دستگاهی است برای جداسازی، شناسائی و مقدار سنجی اجزای یک ترکیب.

اطلاعات بیشتر
Gas chromatography

آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی

کروماتوگرافی یک روش فیزیکی برای جداسازی اجزای نمونه است که این اجزا بین دو فاز، یکی ساکن و دیگری متحرک توزیع شده اند. فاز ساکن ممکن است جامد یا مایع و فاز متحرک گاز یا مایع باشد.

اطلاعات بیشتر