آزمایشگاه میکروبی موادغذایی

آزمایشگاه میکروبی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

استاندارد “سالاد الویه” استاندارد ملی ایران شماره ۱۷۸۱۳

ویژگی‌های میکروبی

شمارش کلی میکروبی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۹

سالمونلا

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۱۰

استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۸۰۶

کلستریدیوم پرفرنژنس         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۹۷

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۰۸۹۹

باسیلوس سرئوس   

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۲۴

 

 

“پیتزا آماده طبخ منجمد” استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۶۸۰

ویژگی‌های میکروبی

شمارش کلی میکروبی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۶۳

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

سالمونلا

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۱۰

استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۸۰۶

کلستریدیوم پرفرنژنس         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۹۷

کپک      

طبق استاندارد ملی ایران شماره 1-۱۰۸۹۹

 

 

“افشره انواع آبمیوه در بسته بندی آسپتیک و غیر آسپتیک” (آب میوه و آب سبزی تغلیظ شده) استاندارد ملی ایران شماره 6332 تجدید نظر اول

ویژگی‌های میکروبی

 

باکتری‌های هوازی

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

باکتری‌های مقاوم به اسید     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲ تجدید نظر پیوست (الف)

کپک      

طبق استاندارد ملی ایران شماره 1-۱۰۸۹۹

مخمر    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۰۸۹۹

 

 

 

 

استاندارد “کشمش” استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۴۶۱

ویژگی‌های میکروبی کشمش آفتابی و سایر انواع کشمش

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

   کپک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹ ، ۲-۱۰۸۹۹ ، ۱-۱۰۸۹۹

مخمر    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹ ، ۲-۱۰۸۹۹ ، ۱-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “سیب زمینی سرخ شده در روغن” 

ویژگی­‌های میکروبی قطعات سیب زمینی سرخ شده بدون ادویه و دارای ادویه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کلستریدیوم احیا کننده سولفیت  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “زعفران” استاندارد ملی ایران شماره ۵۶۸۹ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کپک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

کلستریدیوم احیا کننده سولفیت  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

 

بند ۴ فقط در مورد زعفران­‌های بسته بندی شده تحت خلا الزامی است.

 

 

 

استاندارد “سس گوجه فرنگی” استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۹۷

ویژگی‌های میکروبی

 

باکتری­‌های مقاوم به اسید    

اسید     طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۹۷ زیر بند ۱۰-۱

کپک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۰۸۹۹

ریسه‌های کپک باقیمانده      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۷۶۷

 

استاندارد “فرآورده‌های یخی خوراکی” استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۵۰ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم­‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

جستجوی اشرشیا کلی          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “مایونز و سس سالاد” استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۶۵ تجدید نظر سوم

ویژگی‌های میکروبی

 

باکتری‌های مقاوم به اسید     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۶۵ زیر بند ۷-۵

باکتری‌های اسید لاکتیک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۶۵    زیر بند ۷-۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره 2-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “نوشیدنی گاز دار مالت” استاندارد ملی ایران ۶۳۰۷

ویژگی‌های میکروبی

ویژگی‌های میکرو ارگانیسم کپک       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

باکتری‌های مقاوم به اسید     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۷ تجدید نظر پیوست (الف)

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره 1-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “نوشیدنی‌ها” (آب میوه و آب معدنی و فرآورده‌های آن) استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴ تجدید نظر دوم

ویژگی­های میکروبی انواع آب میوه و فرآورده‌های آن

باکتری‌های مقاوم به اسید     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۷ تجدید نظر پیوست (الف)

باکتری‌های اسید لاکتیک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۲۱

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره 1-۱۰۸۹۹

 

 

ویژگی‌های میکروبی آب و فرآورده‌های آن

 

باکتری‌های هوازی    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۶۳۰۷ تجدید نظر پیوست (الف)

کلی فرم  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

کلستریدیوم احیا کننده سولفیت در شرایط بی هوازی           

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره 1-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی مخلوط انواع آب میوه و آب معدنی و فرآورده‌های آن

 

باکتری‌های هوازی    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

باکتری های اسید لاکتیک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

کلستریدیوم احیا کننده سولفیت در شرایط بی هوازی           

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره 1-۱۰۸۹۹

 

ویژگی­‌های میکروبی انواع آب میوه و آب بندی‌های میکرو  ارگانیسم­‌های پروبیوتیک غیر لاکتیک

 

کلی فرم  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره 1-۱۰۸۹۹

 

ویژگی­‌های میکروبی انواع آب میوه و آب بندی­‌های میکرواروگانیسم­‌های پروبیوتیک لاکتیک

 

میکرو ارگانیسم­‌های غیر لاکتیک       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۸

کلی فرم  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

 

در صورت استفاده از باکتری های اسپور دار (مانند باسیلوس سرئوس کوآگولانس)  آزمون شمارش میکرو ارگانیسم‌های پروبیوتیک باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۰۵ انجام شود.

 

در صورت استفاده از سایر انواع باکتری‌های پروبیوتیک آزمون شمارش میکرو ارگانیسم‌های پروبیوتیک باید مطابق با استانداردهای ملی و بین الملی (در صورت وجود) انجام شود. در صورت عدم وجود روش های استاندارد، روش شمارش باید توسط تولید کننده اعلام شود.

 

 

 

استاندارد “نوشابه‌های گاز دار” استاندارد ملی ایران ۳۸۴۵ تجدید نظر

ویژگی‌های میکروبی

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

مقاوم به اسید         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۴۵ پیوست الف

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “شیر و فرآورده‌های لبنی” استاندارد ملی ایران شماره 2406 تجدید نظر سوم و اصلاحیه ی شماره ۶

ویژگی‌های میکروبی شیر خام

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

تعداد یافته‌های پیکرتی (سوماتیک سل)  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۰۲۸

 

ویژگی‌های میکروبی شیر پاستوریزه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کلی فرم  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ ، ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

 

ویژگی‌های میکروبی شیر پروبیوتیک

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۸

کلی فرم  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ ، ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

 

ویژگی‌های میکروبی شیر باز ساخته، باز ترکیبی پاستوریزه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کلی فرم  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ ، ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

 

ویژگی‌های میکروبی شیر طعم دار پاستوریزه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

کلی فرم  

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ ، ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی شیر تبخیر شده/شیر تغلیظ شده

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

مخمر اسموفیلیک  

طبق استاندارد ملی ایران ۳۱۹۶

 

مخمرهای مخمر اسموفیلیک فقط برای فرآورده‌‌های شیر تغلیظ شده شیرین آزمون می­شود

 

 

 

ویژگی‌های میکروبی کنسانتره پروتئین آب پنیر

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کلی فرم‌ها    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

 

 

 

ویژگی‌های انواع “شیر – انواع خامه”

ویژگی‌های میکروبی خامه پاستوریزه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کلی فرم‌ها    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

 

ویژگی‌های میکروبی خامه و سر شیر پاستوریزه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی خامه اسیدی شده

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کلی فرم‌ها              

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶-۹۲۶۳

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی خامه ترش، خامه تخمیر شده

 

کلی فرم‌ها              

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶-۹۲۶۳

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی شیر پاستوریزه با ماندگاری بالا شامل انواع شیر غنی شده و رژیمی مانند شیر کم لاکتوز و بدون لاکتوز

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

 

ویژگی‌های میکروبی شیر پاستوریزه طعم دار با ماندگاری بالا

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه               

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

 

ویژگی‌های میکروبی خامه پاستوریزه با ماندگاری بالا

 

گرم خانه گذاری در دمای ۲۵°C به مدت ۴-۳ روز یا در دمای ۳۰°C به مدت ۳-۲ روز

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

 

ویژگی‌های میکروبی خامه و سر شیر پاستوریزه با ماندگاری بالا

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

 

ویژگی‌های میکروبی انواع دسر

 

گرم خانه گذاری در دمای ۲۵°C به مدت ۴-۳ روز یا در دمای ۳۰°C به مدت ۳-۲ روز

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های  میکروبی انواع کره

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کلی میکرو ارگانیسم سرما گرا

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های ‌یکروبی انواع ماست

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی انواع دوغ

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

ویژگی‌های میکروبی کشک مایع

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کلی میکرو ارگانیسم سرما گرا   

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۲

 

 

ویژگی‌های میکروبی کشک مایع صنعتی

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کلی میکرو ارگانیسم سرما گرا   

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی کفیر

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کلی میکرو ارگانیسم سرما گرا   

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی پنیر اولیه

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کلی میکرو ارگانیسم سرما گرا   

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

 

ویژگی‌های میکروبی پنیر تازه/رسیده در آب نمک ( انواع پنیر تازه لاکتیکی )

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

 

ویژگی‌های انواع پنیر پروسس

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کلی میکرو ارگانیسم سرما گرا

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

 

 

ویژگی‌های میکروبی انواع پنیر خامه ای

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

 

ویژگی‌های میکروبی سایر انواع پنیر ( مانند پارمسان، کاچیوتا، گودا، پنیر بوترکیزه، چدار، ادام ، سامسو، امنتال )

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

 

ویژگی‌های میکروبی انواع دسر پاستوریزه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی بستنی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی انواع بستنی دارای مغزهای میوه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

 

شمارش میکرو ارگانیسم‌ها در بستنی پروبیوتیک و تخمیری طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۸ انجام می شود.

 

 

 

ویژگی‌های میکروبی انواع شیر خشک معمولی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

 

ویژگی‌های میکروبی انواع پودر پنیر و پودر آب پنیر پرمیت

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی انواع پودر شیر کاکائو و شیر قهوه

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران ۱۰۱۵۴

 

ویژگی‌های میکروبی کازئینات سدیم . کلسیم، پودر پس آب کره، پودر پرو ئین تغلیظ شده شیر و پودر کشک

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران ۱۰۱۵۴

ویژگی‌های میکروبی پودر خامه و شیر خشک فوری

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران ۱۰۱۵۴

 

 

استاندارد “پنیر پیتزایی پروسس” استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۵۲۶ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی

 

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت 

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران ۱۰۱۵۴

 

استاندارد “آب لیمو” استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۸۸

ویژگی‌های میکروبی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌های مقاوم به اسید   

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۸۸ زیر بند ۹-۱-۱

کپک و مخمر       

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “شربت‌ها” استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۷۴ تجدید نظر اول

ویژگی‌های میکروبی

 

باکتری‌های هوازی

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

باکتری‌های مقاوم به اسید

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۷۸۸  پیوست الف

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمرهای اسموفیلیک          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۹۶

استاندارد “مربا، مارمالاد و ژله مربا” استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۹۸ تجدید نظر اول

ویژگی‌های میکروبی

 

 

باکتری‌های مقاوم به اسید

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۹۸ زیر بند ۷-۱-۴

باکتری‌های اسید لاکتیک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۹۸ زیر بند ۷-۱-۵

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۰۸۹۹

مخمر

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۰۸۹۹

 

 

استاندارد انواع “قند و شکر و سایر شیرین کننده‌ها” استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۴۴ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی انواع شکر سفید و قهوه ای

 

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

اشرشیا کلی

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کپک و مخمر

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

در انواع قند مایع منظور از مخمر اسموفیلیک است که طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۹۶ انجام می‌شود.

 

 

 

ویژگی‌های میکروبی سایر شیرین کننده‌های طبیعی و مصنوعی

 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

شمارش کلی میکرو ارگانیسم

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

انتروباکتریاسه

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

کپک و مخمر

 

استاندارد “عسلاستاندارد ملی ایران شماره ۷۶۱۰ تجدید نظر اول

ویژگی‌های میکروبی

 

 

شمارش اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

 مخمرهای اسمو فیلیک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۹۶

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

استاندارد فرآورده‌های “قنادی و شیرینی” استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۹۵ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی شیرینی های تر

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس های کوآگولاز مثبت

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

باسیلوس سرئوس

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

ویژگی‌های میکروبی شیرینی نیمه خشک

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

باسیلوس سرئوس   

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

ویژگی‌های میکروبی شیرینی های خشک

 

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی فرآورده های قنادی برپایه شکر دسته اول

 

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

 

ویژگی‌های میکروبی فرآورده های قنادی بر پایه شکر دسته­ دوم و سوم

 

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی فرآورده های قنادی بر پایه شکر دسته چهارم

 

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی انواع شکلات و فرآورده های کاکائویی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

استا فیلو کوکوس های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “عرقیات گیاهی” استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۴۵ تجدید نظر اول

ویژگی‌های میکروبی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

انترو کوکوس       

طبق استانارد ملی ایران ۲-۷۷۲۴

کلی فرم 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۷۲۵

کلستریدیوم احیا کننده سولفیت

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

سودوموناس آئروژینوزا       

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹

 

 

 

 

استاندارد “دانه های غلات و حبوبات” استاندارد ملی ایران ۱۱۶۰۲ تجدید نظر اول

ویژگی‌های میکروبی انواع غلات به جز برنج به شکل فله ای

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۵۲۷۲

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت    

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی برنج به شکل فله ای

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۵۲۷۲

باسیلوس سرئوس   

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

 

ویژگی‌های میکروبی انواع غلات به شکل فله ای

 

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی انواع غلات به جز برنج به شکل بسته بندی شده

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۵۲۷۲

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی برنج به شکل بسته بندی شده

 

باسیلوس سرئوس   

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

 

ویژگی‌های میکروبی انواع حبوبات به شکل بسته بندی شده

 

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

استاندارد فرآورده‌های “غلات و حبوبات و آرد و پروتئین سویا” استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۹۳ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی گندم ( آرد پوست کنده و بلغور )

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۵۲۷۲

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی جو ( آرد ، پوست کنده ، بلغور )

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۵۲۷۲

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

 

 

ویژگی‌های میکروبی ذرت ( آرد ، بلغور )

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها 

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۵۲۷۲

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی آرد برنج

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

باسیلوس سرئوس

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره 3-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی آرد و پودر سوخاری

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره 3-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی آرد حبوبات

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی آرد پروتئین سویا

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

ویژگی‌های میکروبی گندم ، جو و ذرت پرک

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی فرآورده‌های خمیری غیر تخمیری ساده

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

ویژگی‌های میکروبی فرآورده‌های خمیری غیر تخمیری طعم دار و غنی شده

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کپک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

استا‌فیلو‌کوکوس‌ها و سالمونلا در انواع ماکارونی طعم دار غنی شده که در ترکیب آن از پودر پنیر یا آب پنیر، شیر، انواع فرآورده­‌های سویا و پودر کاکائو استفاده شده است مورد آزمون قرار میگیرد.

 

 

 

ویژگی‌های میکروبی فرآورده‌های خمیری غیر تخمیری تخم مرغی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کپک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی انواع رشته

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی رشته فوری

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

استا‌فیلو‌کوکوس‌ها و سالمونلا در انواع ماکارونی طعم دار غنی شده که در ترکیب آن‌ها تخم مرغ و فرآورده‌های آن استفاده شده است مورد آزمون قرار میگیرد.

 

 

 

استاندارد “پودر‌های نیمه آماده، گلوتن و سبوس”

استاندارد ملی ایران شماره ۳۸۵۱ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی فرآورده‌های خمیری غیر تخمیری تخم مرغی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

 طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۰۸۹۹

 

سالمونلا در فرآورده‌هایی که در ترکیب آن‌ها تخم مرغ و فرآورده‌های آن، پودر نارگیل و پودر کاکائو استفاده شده است، مورد آزمون قرار میگیرد.

 

مخمر در فرآورده‌هایی که در ترکیب آن‌ها مخمر نانوایی استفاده شده است مورد آزمون قرار نمی­گیرد.

 

 

 

ویژگی‌های میکروبی گلوتن

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی سبوس گندم و برنج

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

 

استاندارد “انواع اسنک” استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۰۳ تجدید نظر اول

ویژگی‌های میکروبی انواع غلات و حبوبات فرآیند شده و انواع پلت آماده  و نیمه آماده بدون پوشش و یا مغز با پوشش و یا مغزی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

 طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

باسیلوس سرئوس   

   طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

 

باسیلوس سرئوس برای فرآورده‌هایی که در تولید آن‌ها از برنج و یا فرآورده‌های آن استفاده می­شود، مورد آزمون قرار میگیرد.

 

سالمونلا برای فراورده‌های که در تولید آن‌ها از پودر کاکائو و یا فرآورده‌های آن و پودر نارگیل و یا فرآورده‌های آن استفاده می­شود مورد آزمون قرار می­گیرد.

 

 

 

ویژگی‌های میکروبی انواع غلات و حبوبات فرآیند شده و انواع پلت آماده و نیمه آماده و فرآورده‌های حجیم شده برپایه ذرت

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

 طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

مخمر

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

سالمونلا برای فراورده‌های که در تولید آن‌ها از پودر کاکائو و یا فرآورده‌های آن و پودر نارگیل و یا فرآورده‌های آن استفاده می­شود مورد آزمون قرار می­گیرد.

 

ویژگی‌های میکروبی قطعات سبزی و میوه سرخ شده در روغن بدون پوشش و سایر مواد مجاز خوراکی، با پوشش و سایر مواد مجاز خوراکی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

 طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

ویژگی‌های میکروبی قطعات سبزی و میوه خشک شده

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

 طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “نان‌های مسطح، حجیم، نیمه حجیم” استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۸۸۸

ویژگی‌های میکروبی

 

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

نان‌های مسطح

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

نان‌های حجیم و نیمه حجیم   

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳ و ۱۱۱۶۶

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۹۴۶

 

استاندارد “کباب لقمه منجمد خام” استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۳۹ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

 طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

 

استاندارد “سوسیس و کالباس” استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۰۳ تجدید نظر سوم

ویژگی‌های میکروبی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر   

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۱۰۸۹۹

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

کلستریدیوم پرفرینجنس        

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۹۷

 

استاندارد “فلافل” استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۰۷۳ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۲۹۴۶

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر   

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۱۰۸۹۹

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کلستریدیوم پرفرینجنس        

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۹۷

اسپور کلستریدیوم احیا کننده سولفیت   

  طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۳

کپک

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۲-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “همبرگر خام منجمد” استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۰۴ تجدید نظر چهارم

ویژگی‌های میکروبی برگر خام مخلوط گوشت و پروتئین گیاهی و انواع همبرگر

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک     

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۰۸۹۹

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

 

 

 

استاندارد “ترشی مخلوط” استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۴۲ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی

 

کپک و مخمر   

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۱۰۸۹۹

 

استاندارد “گز” استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲۳ تجدید نظر دوم

ویژگی‌های میکروبی

 

شمارش کلی میکرو ارگانیسم‌ها         

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲ و ۲-۵۲۷۲

انتروباکتریاسه      

 طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۶۱

اشرشیا کلی         

طبق استاندارد ملی ایران ۲۳۲۴

کلی فرم‌ها          

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۲۹۴۶

استا فیلو کوکوس‌های کوآگولاز مثبت   

طبق استاندارد ملی ایران ۳-۶۸۰۶

کپک و مخمر   

طبق استاندارد ملی ایران شماره  ۱-۱۰۸۹۹

سالمونلا 

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۸۱۰

در صورت استفاده از پودر کاکائو یا پودر نارگیل در فرمولاسیون گز انجام آزمون سالمونلا الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *