آزمایشگاه مواد قندی

مواد قندی

گز (استاندارد ۳۰۲۳)، پولکی (استاندارد ۸۵۳۸)، نبات (استاندارد ۷۳۹)، عسل (استاندارد ۹۲)، انواع شیره ها اعم از شیره خرما  (استاندارد ۵۰۷۵) و شیره انگور (استاندارد ۱۴۷۲۵)، مربا (استندارد ۲۱۴)، حلوا ارده (استاندارد ۲۴۶۲)، گلوکز (استاندارد ۶۲۱) و تافی (استاندارد    ) از دسته مواد قندی هستند.

این دسته غالبا دارای مونو، دی، تری و… ساکاریدها مثل ساکارز، فروکتوز، گلوکز و… هستند به همین علت آزمون مشترک و پر اهمیت در این گروه ، قند کل و درصد ساکارز می باشد که به صورت تتیراسیون (مانند عسل، بیسکویت، مربا، شیره انگور و …) و پلاریزاسیون توسط پلاریمتر (مانند نبات، قند و …) انجام می شود.

آزمون های دیگر گروه قندی با توجه به شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاندارد ذکرشده در بالا می تواند شامل رطوبت، خاکستر، PH، اسیدیته، بریکس، انیدروسولفورو، هیدروکسی‌متیل‌فورفورال، پروتئین، آمیلاز، فروکتوز و گلوکز باشد.

 

همچنین برای حلوا ارده آزمون پراکسید و اسیدتیه روغن استخراجی، پروتئین، چربی، فیبر برای گلوکز، خاکستر سولفاته و ضریب شکست به سایر آزمون ها افزوده می شود.

 

هر آزمون برای سنجش بخشی از کیفیت محصول انجام میگیرد، برای نمونه آزمون نسبت فروکتوز به گلوکز برای تشخیص استفاده از گلوکز در محصول انجام میشود،آزمون HMF و آمیلاز کمی و کیفی در عسل و شیره انگور جهت بررسی میزان حرارات دهی و آزمون پروتئین برای نشان دادن تغذیه ای نبودن عسل به روش اسپکتوفتومتری انجام می شود.

 

جهت جلوگیری از تقلب در نبات و پولکی آزمون تایید وجود زعفران مطابق استاندارد ۲-۲۵۹ علاوه بر آزمون وجود رنگ های مصنوعی به روش TLC ، با استفاده از اسپکت انجام میشود.

 

انیدروسولفورو یک ترکیب گوگردی و سمی است که بر سلامت انسان تاثیر گذاشته و برای بهبود کیفیت ظاهری در نبات استفاده می شود. این ماده به روش اسپکتوفتومتری مطابق استاندارد ۶۹ اندازه گیری می شود.